Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Poučení o právech a informace o zpracování osobních údajů

Návštěvník internetové stránky tímto bere na vědomí, že společnost FYZIOklinika s.r.o. se sídlem Machkova 1642/2 Praha 4 Chodov, IČO: 24222101 („Správce“) je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) oprávněna zpracovávat osobní údaje návštěvníka internetové stránky v rozsahu, v jakém byly návštěvníkem vyplněny v tomto formuláři, případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře, a to za účelem předání objednávky židlí Adaptic do společnosti Adaptic Innovation a.s. 

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 5 let, nebo do odvolání souhlasu.

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Správce. Osobní údaje jsou v souvislosti s technickým outsourcingem některých činností Správce uchovávány v dalších zemích EU/EHP.

Návštěvník internetové stránky bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování jeho osobních údajů Správce ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce nebo zasláním e-mailu na adresu kontakt@fyzioklinika.cz.