Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 7:00-20:30
Volejte od 7:00-19:00

Doc. MUDr. František Véle, CSc.

Doc. MUDr. František Véle, CSc. se narodil v roce 1921.

Po promoci na lékařské fakultě v Praze roku 1949 pracoval na psychiatrické klinice v Plzni. Během vojenské služby byl odsouzen pro nesouhlas s režimem na 2 roky a po propuštění pracoval jako dělník v továrně. Od roku 1953 působil v rehabilitačním ústavu v Janských Lázních jako sekundární lékař a později jako primář oddělení. Mezitím hospitoval na neurologické klinice v Hradci Králové a v Praze a od roku 1961 pracoval v Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů (ILF), kde se věnoval výuce elektrodiagnostických metod (elektromyografie) v neurologii a rehabilitaci. Po dosažení důchodového věku pracoval od roku 1988 u ČSD v laboratoři pro motoriku a od roku 1991 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na katedře fyzioterapie, kde byl 3 roky vedoucím katedry. Na FTVS UK vytvořil nové pojetí výuky fyzioterapeutů, spoluzaložil zde magisterské studium a byl garantem specializace funkčních poruch pohybového systému.

Pracoval s prof. Lewitem, prof. Jandou a prof. Vojtou na založení tzv. Pražské rehabilitační školy, známé jako „Prager Schule“.

V užším slova smyslu se zabýval terapií funkčních poruch páteře a manipulační terapií. V tomto směru spolupracoval s dr. Brüggerem ve Švýcarku na problému funkčních poruch nervové soustavy a byl členem redakční rady časopisu Funktionskrankheiten.

Za svého pobytu ve Vietnamu se seznámil s orientální medicínou a její aplikací pro pohybové účely.

V posledních letech se zabýval vlivem dechových pohybů na posturální funkci a s Mgr. J. Čumpelíkem se zasadil o zavedení preventivních spinálních cvičení do rehabilitace. Pracoval spolu s doc. dr. Strnadem na problému zavedení preventivních cvičení do škol, aby se tím předcházelo vzrůstajícímu množství tzv. funkčních poruch páteře, které ohrožují pracovní schopnost a jsou stále častějším pramenem krátkodobých pracovních neschopností. S Mgr. J. Čumpelíkem spolupracoval na grantu vedeném doc. Strnadem z FTVS zabývajícím se touto tématikou. Pracoval i na ověření Vojtovy léčebné techniky EMG a videozáznamem.

Je nositelem medaile J. E. Purkyně, medaile Palackého Univerzity v Olomouci, stříbrné medaile Karlovy Univerzity v Praze a pamětní medaile k výročí založení UK.

Inicioval založení Kineziologické společnosti a snažil se, aby se stala kineziologie habilitačním oborem potřebným k výchově odborníků pro pohyb jak v rehabilitaci, tak i ve sportu a tělovýchově. Má dvě atestace v neurologii, kandidaturu věd a byl habilitován na docenta v rehabilitaci.

Doc. Véle zemřel ve věku 95 let 22. 11. 2016.

Výzkumné zaměření
Klinická a speciální kineziologie, klinická neurofyziologie, elektromyografie

Vyučované předměty
Klinická kineziologie, klinická neurofyziologie, speciální kineziologie, prevence a terapie vertebrogenních poruch, neurologické vyšetření ve fyzioterapii.

Významné publikace:

  • Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Triton, Praha 2012
  • Kineziologie. Triton, Praha 2007
  • Kinesiologie in der Physiotherapie. Funktionskrankheiten des Bewegungssystems 9, 2, s. 91–98, 1999
  • Kinesiologie in der Physiotherapie. Funktionskrankheiten 8, 2, Zürich, 1998
  • Kineziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha 1997
  • Brüggers Beitrag zum Problem der Funktionellen Störungen der Motorik. Funktionskrankheiten 8,1, s. 22–28, Zürich, 1997
  • Kineziologie posturálního systému. Karolinum, Praha 1995
  • Entwicklung der Diagnostik und Therapie der Funktionskrankheiten in CZ. Funktionskrakheiten des Bew. Apparates 1, s. 33–40, Zürich, 1994
  • Pohyb a vědy o pohybu. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2, s. 60-66, 1994
  • a mnohé další

Autor: Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, FYZIOklinika s.r.o.

Zdroj: web FTVS UK, informace získané při studiu VŠ u doc. Véleho

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.