Terapie skolios s využitím prvků z konceptu dle Dr. Brüggera

Publikováno: Překlad autorského článku "Therapy for Scoliosis using elements from Dr. Brügger’s Concept", který byl publikovaný v časopise Funktionskrankenheiten des Bewegungssystems v roce 2003

 Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

 

Souhrn

Tato práce byla věnována výzkumu vlivu konceptu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Brüggera na terapii a ovlivnění vývoje skolios.

Předkládaná práce byla provedena na souboru 17 dětí ve věkovém rozmezí 7 - 18 let, z nich bylo 8 dívek a 9 chlapců.

První vyšetření bylo provedeno v měsících červen a září 2000. Pro hodnocení skoliosy byly využity diagnostické prvky z konceptu dle Brüggera a pro objektivizaci studie bylo provedeno měření pomocí moiré tomografie, hodnocení stoje na dvou osobních vahách a popis vyšetření pomocí olovnice. Během sledovaného období probíhala intenzivní terapie pomocí využití terapeutických elementů z konceptu dle Brüggera. Kontrolní výstupní vyšetření bylo provedeno v měsících říjen 2000 a leden 2001.

Klíčová slova: koncept dle Brüggera, terapie skolios

Úvod

Lidské tělo není koncipováno pro statickou zátěž. Statickou zátěží může být rozuměn například dlouhodobý sed ve školních lavicích bez možnosti změny polohy těla či dynamického pohybu (kvantitativní fázické kompenzace). Na podkladě statické monotónní zátěže může vzniknout tzv. „zátěžové držení těla“. Toto může vést ke skoliotickému držení a z něho se pak může vyvinout skoliosa. Tato teorie vede k domněnce, že by zvolená terapie dle Brüggera měla být účinná i pro ovlivnění terapie a vývoje skoliosy vzniklé v důsledku tzv. „zátěžového držení těla“.

Pacienti a Metody

Soubor vyšetřovaných dětí

Soubor sledovaných pacientů tvořilo 17 dětí ve věku od 7 do 18 let. Z nich bylo 9 chlapců ve věkovém průměru 12,88 let a 8 dívek ve věkovém průměru 13,62 let. Všechny děti ve své terapii nikdy neužívaly pasivní opory a jejich skoliosa nepřekračovala úhel 30 stupňů.

Metodika

V souladu s teorií byla vedena i diagnostika a terapie zkoumané skupiny této práce.

Jednotlivé prvky pracovního postupu byly voleny výhradně individuálně dle aktuálního psychického i fyzického stavu dítěte a s ohledem na odezvu na předcházející terapii. Výběr pracovních postupů byl volen též dle tvaru, popřípadě změny tvaru, pathologické křivky páteře a postavení pánve v průběhu terapie. Každá terapeutická lekce trvala hodinu.

Během celého sledovaného období byly do terapie zařazeny všechny terapeutické prvky z konceptu dle Brüggera. Důraz terapie byl kladen na agisticko excentrické kontrakční postupy a cvičení s Thera-Bandem s cílem korekce tzv. „zátěžového držení těla“ a normalizace tonu (napětí) všech svalů účastnících se svou aktivitou na tomto zátěžovém držení těla. Zároveň byly voleny takové cviky, které podporovaly aktivitu svalů účastnících se v tzv. „vzpřímeném držení těla“. Jako pasivní terapeutický postup byla pro doplnění pracovního postupu zvolena aplikace horké role na místa pohybového systému, jež vykazovala známky častého přetěžování a všem dětem bylo doporučeno alespoň jednou denně tzv. „polohování“. Všechny děti byly instruovány o tzv. „ADL postupech, globálních pohybových cvičeních a Brügger-Body-Walkingu“.

V terapii skolios nelze postupovat ve skupinovém cvičení. Důvodem je individuálnost jedince. Žádné dvě skoliosy, tj. pathologické křivky páteře, nejsou totožné. Je tedy nutné v terapii postupovat nanejvýš individuálně.

V rámci této práce byl veden individuální přístup ke každé sledované osobě. Jedna terapeutická lekce trvala hodinu. Jednomu dítěti byla věnována první měsíc pozornost třikrát týdně a následující čtyři měsíce jedenkrát týdně. S jedním dítětem bylo tudíž stráveno dvacet osm hodin. V počtu sedmnácti dětí tato práce celkem zaujímá 476 hodin aktivní práce!

Z výše uvedených informací vyplývá, že tato práce byla velice časově i finančně náročná.

Vstupní vyšetření

U všech dětí byly nejprve zjištěny prostřednictvím dotazníku, v rámci anamnézy, údaje o datu narození, povolání, tělesné výšce, tělesné hmotnosti, předešlých onemocněních a nynějších onemocněních dítěte, výskytu skoliosy a jiných ortopedických vad v rodině. Dále sportovní a jiné mimoškolní aktivity dítěte. Kolik času dítě věnuje sedu, stoji, lehu a pohybu za 24 hodin, jaké aktivity u něho převažují, jaký oděv či obuv nejčastěji nosí. Dále byly zjištěny základní informace o tzv. „transitorních a persistujících rušivých faktorech“. Následovalo vyšetření habituálního a korigovaného držení a pohybových vzorů, vyšetření tzv. „Th5 pružení“ (Rock, 1999) a nakonec vyšetření postavení pánve, orientační vyšetření délky dolních končetin a vyšetření svalů hypertonních.

Subjektivně analyzované hodnoty byly doplněny vstupním vyšetřením stoje na dvou vahách, popisu stoje pomocí průběhu olovnice a vyšetření pomocí techniky moiré tomografie.

Techniky moiré tomografie bylo využito především z důvodu její neinvazivnosti (narozdíl od RTG dokumentace užívající gama záření, jež není příliš vhodná pro opakované vyšetření právě zrajícího organismu), dostupnosti vyšetření a možnosti analýzy naměřených hodnot.

Díky tomuto byly získány prostorové geometrické informace o topografii terénu celé zadní části trupu, na níž byly označeny hmatné body C7, Th2, Th4, Th6, Th8, Th10, Th12,L2, L4, S1, SIPS bilaterálně, anguli superiores et inferiores scapulae a laterální okraj spiny scapulae. K označení těchto bodů bylo užito samolepících bodů černé barvy o průměru 5 mm.

Z mnoha možných ukazatelů byly sledovány následující parametry:

A) tvar skoliosy a její kompenzace

B) střední část lopatek v transverzálním řezu

C) posun trupu v ose frontální (C7:S1)

D) úhel svírající obě SIPS : horizontále

Terapie

Důvody, které vedly k aplikaci postupů z konceptu dle Brüggera jako nového možného terapeutického přístupu skolios, jsou následující.

 • Brügger se věnuje, mimo jiné, terapii nesprávného držení těla, jehož příčinou jsou aktivace fázického a posturálního systému v jejich významu pro držení těla (svalové dysbalance).
 • Je-li předpoklad, že skoliosa vzniká na podkladě nekoordinované aktivace svalů (k tomuto dochází mj. v tzv. zátěžovém držení těla) (Rock, 1999) během motorického vývoje a školní docházky dítěte bez kvantitativní fázické kompenzace, měla by být zvolená terapie dle Brüggera účinná i pro ovlivnění skoliosy vzniklé na podkladě tzv. „zátěžového držení těla“.
 • Koncept dle Brüggera byl zkoumán a vypracován převážně na dospělých pacientech trpících funkčními poruchami pohybového aparátu. V dnešní době, trpí rovněž funkčními poruchami již malé děti. Bolestmi zad, šíje, migrenosními bolestmi hlavy jsou navíc více disponovány děti se skoliosou.
 • Nejsou známé žádné publikace o pokusu rozvinout koncept Brüggera ve vhodnou alternativu terapie skolios.
 • Terapie skolios, které byly vypracovány na přelomu 19. a 20. století, popřípadě v polovině 20. století (Schrottová, Klapp aj.), se mohou zdát v dnešní době zastaralé. Vyžadují od pacienta 100% ukázněnost, aktivní cvičení mnohdy více jak 3 hodiny denně a hlavně žádná z těchto technik nebere v úvahu, že dítě je nuceno sedět minimálně polovinu dne za pracovním stolem.

Výsledky

Hodnocení funkčního vyšetření

Při porovnávání výsledků vstupního a výstupního funkčního vyšetření lze hodnotit tato data jako velice přínosná. Došlo k pozitivní změně téměř ve všech naměřených parametrech u všech probandů (100%).

Výsledkem tedy je změna habituálního držení pánve a Cp u 5 dětí, hrudníku a Cp u 2 dětí, hrudníku a pánve u 3 dětí, hrudníku, pánve a Cp u 3 dětí, pouze protažení Cp u 2 dětí a pouze hrudníku u 2 dětí. U 3 dětí došlo ke zlepšení jednoho z parametrů hodnocení protažení thoracolumbální lordosy o 2 stupně.

U všech dětí byly též terapií pozitivně ovlivněny hodnoty rotace, laterálního posunu trupu v rovině frontální a lateroflexe hrudníku a rotace pánve. U dvou dětí nebyly po terapii zjištěny známky posunu v transversální i frontální rovině. U jedné dívky došlo k úplnému vyrovnání páteře ve frontální i transversální rovině a napřímení v sagitální rovině. U jednoho chlapce došlo k vyrovnání páteře ve frontální a transversální rovině.

Funkční test: Th5 pružení udává míru rušivých faktorů, jež ovlivňují pružnost páteře. Lze tedy říci, čím více rušivých faktorů na jedince působí, tím horší výsledky testu lze nalézt a páteř se zdá tuhá. Ve výstupním vyšetření hodnotící funkční test: Th5 pružení došlo k úspěšným změnám u všech dětí, tedy ve 100%.

Hodnocení moiré tomografie

Výsledkem zvolené terapie, měřené pomocí moiré tomografií, je zlepšení postavení pánve v rovině frontální u jedenácti dětí (64,70%), přičemž u šesti (35,29%) došlo k úplnému vyrovnání pánve v rovině frontální a u pěti dětí (29,41%) došlo k snížení úhlu tvořeného stranami obou SIPS a horizontální rovinou. U dvou dětí (11,76%) došlo ke zvětšení tohoto úhlu. U osmi dětí (47,05%) došlo během terapie ke kompenzaci pathologického zakřivení páteře v rovině frontální a u pěti dětí (29,41%) bylo zaznamenáno zmenšení vzdálenosti S1 od svislice spuštěné z C7.

V hodnocení postavení lopatek v rovině frontální došlo k addukci a kaudálnímu posunu lopatek u dvanácti dětí (70,58%) a přiblížení lopatek k povrchu hrudníku u  deseti dětí (58,82%). Zhoršení symetrie lopatek v transverzální rovině bylo odhaleno ve dvou případech (11,76%) a u jednoho dítěte přetrvávala asymetrie lopatek v transverzální rovině.

K celkovému zlepšení průběhu pathologické křivky páteře a napřímení tzv. „thoracolumbální lordosy“ došlo u šestnácti dětí ze sedmnácti sledovaných.

K úplnému vyrovnání pathologické křivky páteře spolu se srovnáním postavení pánve ve frontální rovině došlo u dvou dětí (11,76%).

Diskuse a Závěr

 V hodnocení funkčního vyšetření došlo k pozitivním změnám ve všech naměřených parametrech, jež vykazovaly při vstupním vyšetření negativní výsledky, u všech probandů (100%).

Výsledky získané moiré tomografií lze interpretovat následujícím způsobem:

U dětí, u kterých bylo zjištěno na moirogramu širší rozložení lopatek a ramen v rovině frontální, lze soudit pro snížení interní rotace a protrakce ramen. Vlivem cvičení došlo k harmonizaci aktivit mezi, m. pectoralis major, m. serratus anterior, m. latissimus dorsi, m. supra a infraspinatus a m. teres minor. Kaudální posunutí lopatky je dáno snížením aktivity m. trapezius pars cranialis a m. levator scapulae a zároveň současnou aktivitou mm. rhomboidei, m. trapezius pars medialis et caudalis a zároveň nedílnou součástí aktivity m. serratus anterior. Na harmonické postavení pánve v rovině frontální se účastní svou aktivitou všechny svaly abdominální, m. latissimus dorsi, m. quadratus lumborum, svaly v oblasti pletence pánevního a jistou měrou i svaly pánevního dna a m. diafragma. „Přiblížení“ lopatky k hrudníku v rovině transverzální je možné hodnotit jako současnou aktivitu m. serratus anterior, mm. rhomboidei, střední a dolní části m. trapeziu.

Samozřejmě nelze hodnotit naměřené údaje pouze jako známku aktivity jednotlivých výše vyjmenovaných svalů, ale jedná se o složitou aktivitu svalů celého pohybového systému, včetně měkkých tkání, jež jsou zavzaty do složitého systému svalových řetězců (Rock, 1999).

Příčin vzniku skolios, vzniklých na podkladě tzv. „zátěžového držení těla“, může být několik. Např. příliš pevné oblečení a určitá výška podpatků obuvi omezují jedince ve vykonávání pohybu a tím „nutí“ určité postavení organismu vůči gravitační síle Země (Lewit, 1990, 2000, Rock,1999). Dochází k anteversnímu postavení pánve, které ovlivňuje zakřivení páteře v sagitální rovině. Z biomechanického hlediska dochází při anteversi  pánve ke snížení rozsahu lordosy Lp, ale i zároveň k rotaci lumbálních obratlů (Otáhal, 2000). Na tuto změnu postavení lumbálních obratlů v rovině sagitální a transversální samozřejmě navazuje posun v rovině frontální téhož úseku páteře. Je to dáno tím, že úklon páteře je vždy spojen s rotací a naopak, je-li nalezena rotace obratlových těl, vždy je přítomna i složka lateroflexní (Lewit, 2000).

Jako další možnost vzniku skoliosy je teorie zabývající se ontogenetickým vývojem jedince. Prof. Václav Vojta vycházel z teorie, že každé dítě, které neprochází vývojem, jenž je velmi striktně Vojtou popsán, je ohroženo centrální koordinační poruchou. Tato centrální koordinační porucha může v lehčím stupni ústit v tzv. „vadné držení těla“, a z tohoto v rozvíjející se skoliosu. V praxi je však možné setkat se jen s velmi malým počtem dětí, které splňovaly během svého motorického vývoje daná přísná kritéria (Nováková, 2000). Tudíž, z teorie vyplývající dle Vojty, by měla být většina dětí ohrožena ve smyslu centrální koordinační poruchy (Vojta, 1993, 1995).

Vzhledem k tomu, že donedávna v České Republice nebyla rozšířena znalost diagnostiky dle Vojty mezi většinou pediatrů a dětskými neurology, nemůže být v této práci vyloučen vliv pathogenese centrální nervové soustavy jako možnost vzniku skoliosy, ačkoli byla práce původně zamýšlena jako práce pro ovlivnění skolios vzniklých výhradně na podkladě tzv. „zátěžového držení těla“.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Změnit obrázek
Opište prosím čísla z obrázku

Je možné podotknout, že nelze v žádné práci vyloučit určitý stupeň nepřesností. Od momentálního psychického stavu pacienta, jež se odráží v posturálním systému jedince, nepřesnost subjektivně hodnocených metod vyšetřujícím po nepřesnost kalibrace využitých pomůcek pro vyšetřování. Avšak v této práci byla snaha vyvarovat se všem možným vlivům, jež by mohly zanést do měření a hodnocení výsledků jakékoli nepřesné údaje. Pro hodnocení stoje na dvou vahách bylo vždy užito stejných osobních vah a byla provedena jejich kalibrace před každým vyšetřením. Stejně tak bylo užito téže olovnice pro všechna vyšetření hodnocení stoje. Všechna subjektivně hodnocená vyšetření prováděla táž osoba. Z tohoto opatření vyplývá, že výsledky měření jsou zatíženy pouze zanedbatelnou chybou.


NÁVODY NA CVIČENÍ:


Literatura:

 • Bulletin UNIFY CZ, no. 34 1999, page 1
 • Pavlů, D.: What is really „Brügger´s“ seat. Accession to knowledge posture. Rehabilitation and physical treatment, no. 4. 2000, page 166 – 169.
 • Pavlů, D.: Neurophysiological oncepts in movement treatment and their controversion. Rehabilitation and physical treatment, no. 4. 1996, page179 – 182.
 • Rock, C. – M.: Brügger – concept, teaching material for course. Zürich, Dr. Brügger – Institute, 1999.
 • Rock, C. – M.: Thera – Band base exercises. Zürich, Dr. Brügger – Institute, 1999.
 • Véle, F.: Cinesiologie for klinical pactise. Prague, Grada 1997.
 • Véle, F.: Cinesiologie postural systém. Prague, Karolinum 1995.
 • Vojta, V.: Central movement disorders in infant age. Prage, Grada 1993.
 • Vojta, V.: Vojta´s principe. Prage, Grada 1995.
 • Otáhal, S., Václavík, P.: Moiré tomography. Doctor and engineering no. 4. 1989, page. 89 - 92.
 • Lewit, K.: Manipulation treatment in myoskeletal clinical practice. Prague, CMC J. E. Purkyně, 1996.
 • Nováková, R.: Reflective lokomotion, course A. Prague, 2000.

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Napřímení páteře a nitrobřišní tlak v nízkém šikmém sedu

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace…

Napřímení páteře a nitrobřišní tlak ve dřepu

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace…

Cvik pro zevní rotaci v ramenních kloubech, supinaci předloktí

Cvik slouží ke kompenzaci svalových dysbalancí mezi svaly s tzv.…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Míčkování dle Zdeny Jebavé - Posouvání kožní řasy podél páteře

youtube

Protažení svalů okolo hrudní páteře

youtube

Stabilizace lokte v opoře na boku

Mohlo by Vás zajímat

Baňkování

Historie U baňkování jde o vytvoření podtlaku v nádobě, která je přiložena k tělu. Dříve byly baňky dřevěné, bambusové, hliněné, ale…

Regenerační masáž s hloubkovou vibrací

Jednou z našich novinek v oblasti prováděných masáží je „regenerační masáž s hloubkovou vibrací”. Jedná se o regenerační a sportovní masáž prováděnou…

Doc. MUDr. František Véle, CSc.

Doc. MUDr. František Véle, CSc. se narodil v roce 1921. Po promoci na lékařské fakultě v Praze roku 1949 pracoval…

Vaše otázky a odpovědi

Cviky na bolest v bedrech

Otázka Dobrý den,již 4 měsíce mě bolí záda v bedrech. Nemohu se zaklonit dozadu, někdy to více bolí na pravé straně směrem nahoru. Můj dojem je, že mám asi zkrácené hluboké svaly, mám hypermobilitu páteře a dost na to trpím.,…

Bolest bederní páteře, problémové plíce a ledviny

Otázka Dobrý večer,prosím vás, můj manžel už má druhý měsíc úporné bolesti bederní páteře. Nezabírají žádné léky ani žádné injekce. Stalo se mu to po namáhavé práci venku, kde se nastydl a namohl. Všichni lékaři diagnostikovali "lumbago". Následovala další vyšetření a bohužel byl nalezen Grawitzův…

Skolióza a bolest páteře

Otázka Dobrý den,chtěl bych nechat na vaší klinice vyšetřit svou matku (ročník 1932). Celý život trpí skoliózou páteře a posledního téměř půldruhého roku úpornými bolestmi zad. Lékaři, včetně neurologů, ji na tyto problémy předepisují pouze silná analgetika (opiátové náplasti), ale…

Řekli o nás

Z emailů
Z emailů Z emailů PAN M. N. - PRAŽSKÝ PŮLMARATON, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Barbora Veselá - atletka
Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…
Návody na cvičení
Jak se u nás léčit zdarma